WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:199 回復:1 發表於 2021-9-24 20:22:21
本主題由 212love 於 2021-9-26 13:05 刪除回復
累計簽到:2148 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-9-24 15:13:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

門徒 The.Protege., 2021.[MKV / 11.45G] 2160p [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 動作 犯罪 驚悚 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2021
資源: BT资源
/ k2 G0 o% m- w" Y" a/ K# n3 [
; G6 D) `/ e0 O! f
◎译 名 门徒/The Asset/The Protege/复仇杀姬(港)/有价之人/资产
  ~+ X. ^3 T) B; p( q! |/ E1 x◎片 名 The Protégé
/ I4 q! O% A& |1 e  e0 b' o5 o, H% Z◎年 代 2021
3 ~" P$ I6 |5 c! P: [' m◎产 地 美国: }8 u' C. a/ T  D( M5 m9 t
◎类 别 动作 / 惊悚 / 犯罪
( h2 k8 w; ~' H2 r7 T◎语 言 英语" H1 U2 V" q0 D0 b- E+ h
◎上映日期 2021-08-20(美国)1 A9 u" ~) x! G8 J! N
◎豆瓣评分 5.7/10 from 2818 users
# u8 t9 }$ a8 n7 p4 G0 L◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/34881663/
% n+ a) }6 q" G" e- E◎片 长 109分钟/ {4 H0 ^% }" f5 t% i& r
◎导 演 马丁·坎贝尔 Martin Campbell
' U: M# _- I$ O# m! O6 F◎编 剧 理查德·温克 Richard Wenk8 E. V3 N( ~2 V  I
◎主 演 李美琪 Maggie Q
. C  Z" I7 W, N0 B   迈克尔·基顿 Michael Keaton$ s& O* l1 K/ f! c" `$ _. ^
   塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson6 U7 @# W! J" i$ b$ V
   大卫·瑞托 David Rintoul& J8 ^0 v" f1 |
   帕特里克·麦拉海德 Patrick Malahide! n) j% Y) S% v
   雷·费隆 Ray Fearon6 @' G* t' R1 B3 Q6 J  X! E
   奥利·普费弗 Ori Pfeffer7 f6 o9 ?" ~4 x( p/ h
   罗伯特·帕特里克 Robert Patrick
+ Y( |5 V$ S$ J& b   小弗洛林·皮尔斯齐 Florin Piersic Jr.( {0 i8 N0 C- j4 h* g# r
   杜铎·奇里拉 Tudor Chirila9 ~" C: [: Z3 F% C. `
   沃利扎·比尼夫 Velizar Binev% W  W4 N3 K! M! |" x
   乔治·皮斯特拉努 George Pistereanu
+ c6 ~. x% _. o) X3 S9 i   伊娃·努金·索森 Eva Nugyen Thorsen
6 ]( h0 ~! b% K( {( X   亚历克斯·博尔达 Alex Bordea7 `) |& L$ j0 H6 ^) F
   塔尼娅·凯勒 Tanja Keller
1 J1 n5 T' C- N+ w( l0 H" t- S' x   塔伊·阿特沃尔 Taj Atwal( B# k4 c' |" \  K
   卡罗琳·朗奎 Caroline Loncq
' M9 X1 H) F1 C6 d  {   丽琪达·卡里 Richenda Carey
  C* R2 F: c, x+ f9 i   大卫·斯特恩 David Sterne
; _! Y; k9 s5 J# R   杰克·德格斯 Jack Derges) }; Z  X: W5 }
   唐·迈克尔·保罗 Don Michael Paul
. u8 F1 V% [3 N$ j: N8 u4 }" ^& @
◎标 签 动作 | 美国 | 杀手 | 犯罪 | 2021 | 女性 | 惊悚 | 剧情6 O7 D1 [/ M& ^& [* a1 ~

5 I% w) e- {$ s2 `6 {2 N5 U! ^◎简 介 . j; a4 ^: \$ h8 |9 z
/ D: T# R' G- _* _0 M
 故事围绕伦勃朗(基顿饰)和安娜(李美琪饰)展开,这两个世界上最顶级的杀手将揭露一段发生在越南的神秘往事。多年来,他们游遍全球来互相争夺最抢手的合同。但当安娜的导师穆迪(杰克逊饰)被谋杀时,她和伦勃朗必须结盟,返回越南追捕凶手。& L: o* P: p6 F$ _
Video
0 w5 w: B8 ^1 e3 [" K' BID : 1
6 P% q+ p/ C' OFormat : HEVC
! b# w2 r6 i* A- h! D: F, dFormat/Info : High Efficiency Video Coding$ ?8 n9 G- o0 J
Format profile : Main [email protected]@High
/ h% G( |; b/ \* t: @% T8 vHDR format : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
, X, M5 M1 [5 x9 M4 X5 ~5 @/ Y6 zCodec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC- p$ ~0 @2 Y# Y8 e3 ]9 i
Duration : 1 h 48 min
' K$ g- W1 Y) ?Bit rate : 14.3 Mb/s
& z: a& d" ?. Y" ?% y. A7 B  gWidth : 3 832 pixels
7 n7 w/ \. l, D* IHeight : 1 600 pixels
1 k: h, m% c9 h  s: ]% i8 ~Display aspect ratio : 2.40:16 p  ]" r' p. b; V' h, P: L
Frame rate mode : Constant# Q' k* v/ v) l+ S
Frame rate : 23.976 FPS# {: e- j% g; u5 m
Color space : YUV
0 A  j* {( N1 p9 p% }4 N, VChroma subsampling : 4:2:0 (Type 2)
- Q% e7 Y3 L% r2 pBit depth : 10 bits
* }2 E- T4 P: g, p- [% sBits/(Pixel*Frame) : 0.097
9 q9 N- W" Y6 C( ?3 z1 o& h% {# OStream size : 10.9 GiB (95%)
) L6 a) J/ y5 K. i' e3 I0 RLanguage : English
* ?/ M- _: z! o' q; TDefault : Yes
& v+ h. K- _) |/ bForced : No
( E8 X4 Y/ L& r( lColor range : Limited- P' x) B; B6 d& c5 y0 |- H
Color primaries : BT.2020# u! b% a/ C4 ~7 F
Transfer characteristics : PQ
  s" N' W5 H# \( v% zMatrix coefficients : BT.2020 non-constant
* j! m$ N/ h. h  V- {/ @Mastering display color primaries : BT.2020% q( u* S7 i  d9 b6 x
Mastering display luminance : min: 0.0050 cd/m2, max: 1000 cd/m2
8 b; f& J7 N- _3 H+ o5 V& }Maximum Content Light Level : 2070 cd/m2
: |5 Y) A  w2 x6 f3 I1 p: B! {Maximum Frame-Average Light Level : 937 cd/m2
. g9 v, B. H: B1 x7 W& `4 h, y8 \2 r8 Z0 F0 f1 r# k( r# I& z
Audio
, c+ T" [2 E4 Y  M2 D  kID : 2! e0 V6 z$ s, B
Format : E-AC-3 JOC( w" t; ~( V$ `4 p6 @1 K
Format/Info : Enhanced AC-3 with Joint Object Coding
5 ~# B0 T/ ?" O$ f: s5 S3 h, ECommercial name : Dolby Digital Plus with Dolby Atmos1 }* L" Z) t$ u8 H) T6 Y
Codec ID : A_EAC3
; O6 {6 q! T# _# G, V) f& ZDuration : 1 h 48 min- l0 l; u/ i/ a
Bit rate mode : Constant
9 L3 {1 V& {, ~% U) hBit rate : 768 kb/s( ^, H; w4 h! }6 j3 w; p+ h* P# _
Channel(s) : 6 channels& ~( E) t' I, Y6 D1 r
Channel layout : L R C LFE Ls Rs  [, ?( u$ |3 f; q1 r0 s; I% V
Sampling rate : 48.0 kHz8 E3 K" E, l1 j
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)# y: ?" O: E, z* j
Compression mode : Lossy
1 x6 K2 S4 L2 j6 r% ~) @) SStream size : 598 MiB (5%)5 n  i. q  d: T
Title : English# Q7 I1 ^* J) \0 @+ H6 M. x6 y& b
Language : English
+ w/ `6 i  t! `9 q$ v' @( {Service kind : Complete Main: {  F# [- d0 c  [7 }6 u* O  x
Default : No5 _2 K0 B9 ~- P' @0 J6 H8 A
Forced : No* K; ^1 C. i9 A( x" R; h3 ~4 u
Complexity index : 16
6 R' a) G/ E0 e$ FNumber of dynamic objects : 15
+ ~' b) r& [1 fBed channel count : 1 channel
4 i& A7 u$ ^1 m# g/ f1 VBed channel configuration : LFE
4 `6 P5 z+ k# S2 V& G) y% R/ U1 ~0 K, K* `
Text #1
% G, \( f% z' {$ ~( m# o7 CID : 3% u- C- }1 {7 l; V2 j: A! E
Format : UTF-8
/ Y7 D7 o: q) L- c' _Codec ID : S_TEXT/UTF8. C8 n4 ?. u7 D. t% W  h2 |' d
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
" g* ?$ B+ v( V- ^! n9 ]Duration : 2 min 59 s! i" r- {& N1 L% o0 ^
Bit rate : 29 b/s
9 J0 J* `0 U8 p$ S6 M/ fCount of elements : 308 e' o" C: I' U3 g! |, k
Stream size : 658 Bytes (0%)1 |. [% O5 @3 h  l
Title : FORCED4 }) z( N# |! k9 [
Language : English
+ G2 q6 m& P  k' S6 R( F- DDefault : Yes7 p* w; y. m/ ]* h+ o* |
Forced : Yes: u0 P8 {9 x5 A( ~2 e* R
* T) L/ o# ?. `, r0 J( L3 G
Text #2
3 a; `* j" x5 l* P8 r" `ID : 41 \( ?* D% j" n- d8 w& Y7 o( [
Format : UTF-8
8 i1 j3 r: D& z4 iCodec ID : S_TEXT/UTF8
5 C1 c- K* Z# ZCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
# @0 p  D' f5 @( pDuration : 1 h 37 min
  N" {+ D% l$ Y" X; JBit rate : 36 b/s
7 \. L+ Z$ J0 v: z$ S5 tCount of elements : 7843 B7 S5 F8 ]+ H' i' m
Stream size : 25.7 KiB (0%)1 p  b& i0 }# I! X0 E0 s! b
Language : English" g) N& r$ U& b3 \% Q2 {
Default : No
$ d4 h$ \' T" mForced : No

: |: W- ]7 G' h( I2 v6 d# N3 ?& P* G$ z
' x; i/ X7 B7 H* a; ?

門徒. MKV.torrent

14.96 KB, 下載次數: 862

累計簽到:1 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-9-24 20:22:21 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
Thank you for sharing.

回復樓主 親!! 下午好,中午養足了精神嗎?讓我們一起渡過下午茶時間,WK有您更精彩!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部